دهياري و شوراي اسلامي روستا دو تركيب شكوهمند براي عمران و آباداني در روستاها هستند            

امروز سه شنبه 4 مهر ماه سال 1396  

مدیر کل دفتر امور روستایی

 

پیوندها